anfas

Antalya; tarihi güzellikleri, do?as? ve kültürel zenginli?i ile Türkiye'nin turizm ba?kentidir. 2 milyon 328 bin nüfusa sahip Antalya, Türkiye’nin en büyük 5’inci ilidir. 4 mevsim elveri?li co?rafi yap?s? ve uygun iklim ko?ullar?na sahip Antalya, 12 ay boyunca turizm imkan? sunarak 24 saat canl? bir kent ya?ant?s?na sahiptir. Milattan ?nce 2000 y?l?nda kurulmaya ba?layan kent, s?ras?yla bir?ok medeniyete be?ik olmu? ve son olarak Sel?uklulardan Osmanl? ?mparatorlu?u’na ve nihayet Türkiye Cumhuriyetine kalm??t?r. Milli park olan Antalya; plajlar?, zengin tarihi kal?nt?lar?, do?a ve salon sporlar?, turizm merkezleri, i? merkezleri ve ?düllü marinas? ile Akdeniz'in incisi durumundad?r. Antalya; turizm ba?ta olmak üzere tar?m, lojistik, sanayi ve hizmet sekt?rü olmak üzere bir?ok alanda faaliyet g?stererek Türkiye ekonomisinin kalk?nmas?na katk? sa?lamaktad?r. Her y?l ortalama 10 milyonun üzerinde turiste ev sahipli?i yapan Antalya, Türkiye turizminin %25’ini kar??lamaktad?r.

棋牌抢庄牛牛