"Bu y?l ilk defa g?da b?lümüyle birle?mi? oldu?unu g?rdük. G?da fuar?n?n ziyaret?i say?s?n? tetiklemi?. Bize gelen ziyaret?iler ve g?daya gelen ziyaret?iler olmamalar? yerde tak?l?p kalabilirler. ?ki sekt?r bir gibi g?rünse de asl?nda farkl? konular. Fakat Antalya’da bu iki sekt?rün birle?mesinde bir sorun yok. Antalya bütün sekt?rler i?in ?nemli bir merkez. Antalya turizmi olmasayd? biz bu konumlara gelemezdik. Dolay?s?yla bu fuar? ?nemsiyoruz. " Tahsin ?ztiryaki / ?ztiryakiler - Murahhas üye
"ANFA? fuarlar?n?n bu y?l ?ok daha haraketli oldu?unu ?zellikle de Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerden yo?un bir ilgi oldu?unu g?rüyoruz. Bu y?l zengin ve geni? kapsaml? olarak düzenlenen bu fuar, firmalar ad?na olduk?a verimliydi. " Ahmet Gürkaynak / KAPP Mutfak - Y?netim Kurulu Ba?kan?
"ANFA? fuar?na 10 senedir kat?l?yoruz. ?ünkü bu fuar?n ülkemiz ve Antalya i?in faydal? oldu?unu dü?ünüyoruz. ?zellikle turizm i?in her sene gitgide artan kat?l?mc?lar ve ziyaret?ilerin yan? s?ra yurtd??? ziyaret?ilerin fazlal???yla da uluslararas? bir fuar olmas?n? arzu ediyoruz. Külsan olarak fuardan ?ok memnunuz. Bu sene g?da ile otel ekipmanlar?n?n bir arada olmas? ?ok isabetli oldu ve ANFA?’a renk katt?. " R?za Akkaya / Külsan - Y?netici
"WaterVital-Türkiye'nin Teknolojisi olarak 2016'daki Otel Ekipmanlar? Fuar?’na a??l??a bir hafta kala kat?lmaya karar verdik. Fuardan ?ok memnun kald?k, zira fuar?n bize ?ok katk?s? oldu. Bu sene ge?en senekinden daha büyük bir stand ile tekrar kat?ld?k. Bizim i?in ?ok yo?un ge?en fuar boyunca verimli i? g?rü?meleri ger?ekle?tirdik. Fuar yetkilileri her türlü ihtiyac?m?zla ilgilendiler. Bu heyecan ile ?nümüzdeki y?l daha da büyük bir alanda kat?l?mc? olmak i?in anla?mam?z? ?oktan yapt?k. Fuar sayesinde bir ?ok yeni firmayla tan??t?k ve fuar sonras? demo uygulamas? yapmaya ba?lad?k. ANFA? Otel Ekipmanlar? Fuar?'n?n teknolojimizin tan?t?m?na ?ok katk? sa?lad???n? tüm i?tenli?imle payla?mak isterim. ANFA?'?n y?neticileri ba?ta olmak üzere Fuar’da eme?i ge?en tüm ?al??anlara te?ekkür ederim. Seneye g?rü?mek üzere!" Hüseyin Balseven / WaterVital-Türkiye'nin Teknolojisi
"Firmam?z?n iki aya?? var, bir tanesi proje tasar?m uygulama, bir tanesi i? mimari ürünler .?? mimari ürünlerden kast?m i? mimaride kullan?labilecek her ?ey asl?nda showroom’umuzda sergileniyor. Aksesuar, ayd?nlatma ve ayna gruplar? ile iki mimar arkada??ma sponsor olarak kat?ld?m. Ger?ekten ?ok keyifli projeler.Onlarla ?al??maktan ?ok mutluyum.Fuarda düzenlemeler yap?land?r?lm??. Daha keyifli bir ortam. Kat?l?m daha iyi gibi ve dü?ündü?ümüzden daha fazla kat?l?m var. " Gül Sayg?n / Eleven Interior
"Anfa? Otel Ekipmanlar? Fuar?’na 27 y?ldan beri kat?lan en uzun süreden beri i?tirak eden bir firmalardan birisiyiz. A??k?as? bizim i?in ilk de?il. O yüzden kat?lmaya devam ediyoruz; devam da edece?iz. Fuar alan? ile ilgili hacim olarak da büyüme sa?land?. Bunlar bizim i?in olumlu ?eyler.." Bar?? Koya? / Evinoks
"Bu fuarla beraber bunlar?n biraz daha peki?mesini ama?lamaktay?z. ?nan?yorum ki yeni sezonla beraber Antalya piyasas? ve Akdeniz B?lgesi’nde varl???m?z? ve ürün ?e?itlili?ini ve bulunurlu?unu artt?raca??m?z? umut etmekteyiz." Ali Kemal Dirikolu / Jumbo
棋牌抢庄牛牛